پنجشنبه 18 آذر 1395    |    Thursday, December 8, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1388تامين اجتماعي70محلول استنشاقي - آميل نيتريت - -1393/11/08180000
1388تامين اجتماعي70محلول استنشاقي - آميل نيتريت - -1387/05/1631500