يکشنبه 3 بهمن 1395    |    Saturday, January 21, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1616تامين اجتماعي70پلاستر - نيتروگليسرين - 10mg/24h1394/05/1411000
1616تامين اجتماعي70پلاستر - نيتروگليسرين - 10mg/24h1390/12/0311000