شنبه 20 آذر 1395    |    Saturday, December 10, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1873تامين اجتماعي70پلاستر - نيتروگليسرين - 5mg/24h1394/04/150
1873تامين اجتماعي70پلاستر - نيتروگليسرين - 5mg/24h1385/11/078214