جمعه 6 اسفند 1395    |    Friday, February 24, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
12597تامين اجتماعي90قلم - انسولين گلارژين - 300iu/3ml1394/04/13295000
12597تامين اجتماعي90قلم - انسولين گلارژين - 300iu/3ml1394/03/11295000
12597تامين اجتماعي90قلم - انسولين گلارژين - 300iu/3ml1394/02/20310000
12597تامين اجتماعي85قلم - انسولين گلارژين - 300iu/3ml1393/04/01367000
12597تامين اجتماعي90قلم - انسولين گلارژين - 300iu/3ml1393/04/21310000
12597تامين اجتماعي90قلم - انسولين گلارژين - 300iu/3ml1393/03/28310000
12597تامين اجتماعي90قلم - انسولين گلارژين - 300iu/3ml1393/03/05280000
12597تامين اجتماعي90قلم - انسولين گلارژين - 300iu/3ml1392/05/16367000