يکشنبه 21 آذر 1395    |    Sunday, December 11, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
6695تامين اجتماعي90قلم - انسولين بي فازيک ايزوفان - 300iu/3ml(NOVOMIX30)1394/03/11295000
6695تامين اجتماعي87قلم - انسولين بي فازيک ايزوفان - 300iu/3ml(NOVOMIX30)1393/08/010
6695تامين اجتماعي87قلم - انسولين بي فازيک ايزوفان - 300iu/3ml(NOVOMIX30)1393/04/01340000
6695تامين اجتماعي90قلم - انسولين بي فازيک ايزوفان - 300iu/3ml(NOVOMIX30)1393/04/21310000
6695تامين اجتماعي90قلم - انسولين بي فازيک ايزوفان - 300iu/3ml(NOVOMIX30)1393/03/28310000
6695تامين اجتماعي90قلم - انسولين بي فازيک ايزوفان - 300iu/3ml(NOVOMIX30)1392/05/16340000