شنبه 13 آذر 1395    |    Saturday, December 3, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
18129تامين اجتماعي70ساشه - پيسيليوم موسيلوئيد - sugar free lime flavor1394/08/177142
18129تامين اجتماعي70ساشه - پيسيليوم موسيلوئيد - sugar free lime flavor1392/09/165357
18129تامين اجتماعي70ساشه - پيسيليوم موسيلوئيد - sugar free lime flavor1392/02/165000