شنبه 7 اسفند 1395    |    Saturday, February 25, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1077تامين اجتماعي70ساشه - پيسيليوم - 7g1391/03/102142
1077تامين اجتماعي70ساشه - پيسيليوم - 7g1391/03/2715000
1077تامين اجتماعي70ساشه - پيسيليوم - 7g1391/04/252857
1077تامين اجتماعي70ساشه - پيسيليوم - 7g1391/03/0615000