سه شنبه 5 بهمن 1395    |    Tuesday, January 24, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
336تامين اجتماعي70ساشه - کوآموکسي کلاو - 312mg1394/08/035500
336تامين اجتماعي70ساشه - کوآموکسي کلاو - 312mg1394/02/284800
336تامين اجتماعي70ساشه - کوآموکسي کلاو - 312mg1394/02/234800
336تامين اجتماعي70ساشه - کوآموکسي کلاو - 312mg1392/12/144000
336تامين اجتماعي70ساشه - کوآموکسي کلاو - 312mg1382/06/031540