جمعه 6 اسفند 1395    |    Friday, February 24, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1754تامين اجتماعي70ساشه - کوآموکسي کلاو - 156 mg1394/08/034000
1754تامين اجتماعي70ساشه - کوآموکسي کلاو - 156 mg1394/02/283500
1754تامين اجتماعي70ساشه - کوآموکسي کلاو - 156 mg1394/02/233500
1754تامين اجتماعي70ساشه - کوآموکسي کلاو - 156 mg1392/12/143000
1754تامين اجتماعي70ساشه - کوآموکسي کلاو - 156 mg1382/12/291100