شنبه 20 آذر 1395    |    Saturday, December 10, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
283تامين اجتماعي70ساشه - کلستيرامين - 4g1392/10/0310000
283تامين اجتماعي70ساشه - کلستيرامين - 4g1392/05/136500
283تامين اجتماعي70ساشه - کلستيرامين - 4g1391/08/095000
283تامين اجتماعي70ساشه - کلستيرامين - 4g1390/08/044200