دوشنبه 15 آذر 1395    |    Monday, December 5, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1334تامين اجتماعي70ساشه - باريم سولفات - 135g1393/12/2650000
1334تامين اجتماعي70ساشه - باريم سولفات - 135g1392/05/1325800
1334تامين اجتماعي70ساشه - باريم سولفات - 135g1391/05/2131000
1334تامين اجتماعي70ساشه - باريم سولفات - 135g1390/08/0419800