چهارشنبه 4 اسفند 1395    |    Tuesday, February 21, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1334تامين اجتماعي70ساشه - باريم سولفات - 135g1393/12/2650000
1334تامين اجتماعي70ساشه - باريم سولفات - 135g1392/05/1325800
1334تامين اجتماعي70ساشه - باريم سولفات - 135g1391/05/2131000
1334تامين اجتماعي70ساشه - باريم سولفات - 135g1390/08/0419800