چهارشنبه 29 دي 1395    |    Wednesday, January 18, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2019تامين اجتماعي70ساشه - آلومينيوم ام جي اس - -1393/11/042000
2019تامين اجتماعي70ساشه - آلومينيوم ام جي اس - -1392/05/131200
2019تامين اجتماعي70ساشه - آلومينيوم ام جي اس - -1387/02/07750