دوشنبه 9 اسفند 1395    |    Monday, February 27, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2019تامين اجتماعي70ساشه - آلومينيوم ام جي اس - -1393/11/042000
2019تامين اجتماعي70ساشه - آلومينيوم ام جي اس - -1392/05/131200
2019تامين اجتماعي70ساشه - آلومينيوم ام جي اس - -1387/02/07750