چهارشنبه 5 آبان 1395    |    Tuesday, October 25, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1317تامين اجتماعي0بالک - زينک سولفات - -1395/05/311080
1317تامين اجتماعي70بالک - زينک سولفات - -1391/03/06480
1317تامين اجتماعي70بالک - زينک سولفات - -1389/11/17432