پنجشنبه 18 آذر 1395    |    Thursday, December 8, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1317تامين اجتماعي0بالک - زينک سولفات - -1395/05/311080
1317تامين اجتماعي70بالک - زينک سولفات - -1391/03/06480
1317تامين اجتماعي70بالک - زينک سولفات - -1389/11/17432