دوشنبه 4 بهمن 1395    |    Monday, January 23, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1317تامين اجتماعي70بالک - زينک سولفات - -1391/03/06480
1317تامين اجتماعي70بالک - زينک سولفات - -1389/11/17432