شنبه 13 آذر 1395    |    Saturday, December 3, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1315تامين اجتماعي70بالک - زينک اکسايد - -1391/03/06410
1315تامين اجتماعي70بالک - زينک اکسايد - -1389/11/17240