جمعه 12 آذر 1395    |    Friday, December 2, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1269تامين اجتماعي0بالک - اوره - -1395/05/31806
1269تامين اجتماعي70بالک - اوره - -1392/08/18618
1269تامين اجتماعي70بالک - اوره - -1391/03/03420
1269تامين اجتماعي70بالک - اوره - -1389/11/12363