پنجشنبه 5 اسفند 1395    |    Thursday, February 23, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1269تامين اجتماعي70بالک - اوره - -1392/08/18618
1269تامين اجتماعي70بالک - اوره - -1391/03/03420
1269تامين اجتماعي70بالک - اوره - -1389/11/12363