دوشنبه 15 آذر 1395    |    Monday, December 5, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1243تامين اجتماعي70بالک - ترتينوئين - -1391/11/02156000
1243تامين اجتماعي70بالک - ترتينوئين - -1391/03/0384000
1243تامين اجتماعي70بالک - ترتينوئين - -1389/11/1260500