چهارشنبه 4 اسفند 1395    |    Tuesday, February 21, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1243تامين اجتماعي70بالک - ترتينوئين - -1391/11/02156000
1243تامين اجتماعي70بالک - ترتينوئين - -1391/03/0384000
1243تامين اجتماعي70بالک - ترتينوئين - -1389/11/1260500