جمعه 19 آذر 1395    |    Friday, December 9, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1228تامين اجتماعي70بالک - تيتانيوم دي اکسايد - -1391/11/02600
1228تامين اجتماعي70بالک - تيتانيوم دي اکسايد - -1391/03/06440
1228تامين اجتماعي70بالک - تيتانيوم دي اکسايد - -1389/11/12363