شنبه 1 آبان 1395    |    Saturday, October 22, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1228تامين اجتماعي70بالک - تيتانيوم دي اکسايد - -1391/11/02600
1228تامين اجتماعي70بالک - تيتانيوم دي اکسايد - -1391/03/06440
1228تامين اجتماعي70بالک - تيتانيوم دي اکسايد - -1389/11/12363