يکشنبه 8 اسفند 1395    |    Sunday, February 26, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1228تامين اجتماعي70بالک - تيتانيوم دي اکسايد - -1391/11/02600
1228تامين اجتماعي70بالک - تيتانيوم دي اکسايد - -1391/03/06440
1228تامين اجتماعي70بالک - تيتانيوم دي اکسايد - -1389/11/12363