شنبه 20 آذر 1395    |    Saturday, December 10, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1001تامين اجتماعي70بالک - سديم فسفات دي بيسيک - -1384/05/01100