دوشنبه 9 اسفند 1395    |    Monday, February 27, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1185تامين اجتماعي70بالک - سولفور - -1391/11/02720
1185تامين اجتماعي70بالک - سولفور - -1391/03/03450
1185تامين اجتماعي70بالک - سولفور - -1389/11/17420