سه شنبه 10 اسفند 1395    |    Tuesday, February 28, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1151تامين اجتماعي70بالک - سديم سيترات - -1391/11/02720
1151تامين اجتماعي70بالک - سديم سيترات - -1391/03/03460
1151تامين اجتماعي70بالک - سديم سيترات - -1385/12/26250