يکشنبه 3 بهمن 1395    |    Sunday, January 22, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1151تامين اجتماعي70بالک - سديم سيترات - -1391/11/02720
1151تامين اجتماعي70بالک - سديم سيترات - -1391/03/03460
1151تامين اجتماعي70بالک - سديم سيترات - -1385/12/26250