شنبه 1 آبان 1395    |    Saturday, October 22, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1150تامين اجتماعي70بالک - سديم کلرايد - -1391/03/0660
1150تامين اجتماعي70بالک - سديم کلرايد - -1388/01/2542