شنبه 13 آذر 1395    |    Saturday, December 3, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1138تامين اجتماعي70بالک - سديم بي کربنات ( بي کربنات سديم ) - -1384/05/0120