جمعه 19 آذر 1395    |    Friday, December 9, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1116تامين اجتماعي0بالک - اسيد ساليسيليک - -1395/05/311709
1116تامين اجتماعي70بالک - اسيد ساليسيليک - -1392/08/181344
1116تامين اجتماعي70بالک - اسيد ساليسيليک - -1391/11/02960
1116تامين اجتماعي70بالک - اسيد ساليسيليک - -1391/03/03550
1116تامين اجتماعي70بالک - اسيد ساليسيليک - -1389/11/12484