دوشنبه 9 اسفند 1395    |    Monday, February 27, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1116تامين اجتماعي70بالک - اسيد ساليسيليک - -1392/08/181344
1116تامين اجتماعي70بالک - اسيد ساليسيليک - -1391/11/02960
1116تامين اجتماعي70بالک - اسيد ساليسيليک - -1391/03/03550
1116تامين اجتماعي70بالک - اسيد ساليسيليک - -1389/11/12484