يکشنبه 14 آذر 1395    |    Sunday, December 4, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1096تامين اجتماعي70بالک - رزورسينول - -1391/11/022400
1096تامين اجتماعي70بالک - رزورسينول - -1391/03/061320
1096تامين اجتماعي70بالک - رزورسينول - -1389/11/17960