سه شنبه 10 اسفند 1395    |    Tuesday, February 28, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1096تامين اجتماعي70بالک - رزورسينول - -1391/11/022400
1096تامين اجتماعي70بالک - رزورسينول - -1391/03/061320
1096تامين اجتماعي70بالک - رزورسينول - -1389/11/17960