شنبه 2 بهمن 1395    |    Saturday, January 21, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2661تامين اجتماعي70بالک - پارافين جامد (وازلين) - --1395/05/31143
2661تامين اجتماعي70بالک - پارافين جامد (وازلين) - --1391/11/02100
2661تامين اجتماعي70بالک - پارافين جامد (وازلين) - --1391/03/0354
2661تامين اجتماعي70بالک - پارافين جامد (وازلين) - --1389/11/1233