چهارشنبه 29 دي 1395    |    Wednesday, January 18, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
950تامين اجتماعي70بالک - پارافين جامد (وازلين) - -1391/11/0391
950تامين اجتماعي70بالک - پارافين جامد (وازلين) - -1384/05/0150