سه شنبه 4 آبان 1395    |    Tuesday, October 25, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1071تامين اجتماعي0بالک - پروپيلن گليکول - -1395/05/31288
1071تامين اجتماعي70بالک - پروپيلن گليکول - -1391/11/02240
1071تامين اجتماعي70بالک - پروپيلن گليکول - -1391/03/03120
1071تامين اجتماعي70بالک - پروپيلن گليکول - -1389/11/1265