جمعه 6 اسفند 1395    |    Friday, February 24, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1071تامين اجتماعي70بالک - پروپيلن گليکول - -1391/11/02240
1071تامين اجتماعي70بالک - پروپيلن گليکول - -1391/03/03120
1071تامين اجتماعي70بالک - پروپيلن گليکول - -1389/11/1265