دوشنبه 15 آذر 1395    |    Sunday, December 4, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1030تامين اجتماعي70بالک - پرمنگنات پتاسيم ( پتاسيم پرمنگنات ) - -1392/10/11366
1030تامين اجتماعي70بالک - پرمنگنات پتاسيم ( پتاسيم پرمنگنات ) - -1384/05/01150