جمعه 19 آذر 1395    |    Friday, December 9, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1029تامين اجتماعي70بالک - پتاسيم يديد - -1391/11/025400
1029تامين اجتماعي70بالک - پتاسيم يديد - -1391/03/063600
1029تامين اجتماعي70بالک - پتاسيم يديد - -1389/11/123025