شنبه 7 اسفند 1395    |    Saturday, February 25, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1021تامين اجتماعي70بالک - پودوفيلين - -1391/11/0221600
1021تامين اجتماعي70بالک - پودوفيلين - -1391/03/0612000
1021تامين اجتماعي70بالک - پودوفيلين - -1389/11/127744