شنبه 20 آذر 1395    |    Saturday, December 10, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
983تامين اجتماعي70بالک - فنول - -1391/11/021200
983تامين اجتماعي70بالک - فنول - -1391/03/06960
983تامين اجتماعي70بالک - فنول - -1389/11/11872