دوشنبه 3 آبان 1395    |    Sunday, October 23, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
983تامين اجتماعي70بالک - فنول - -1391/11/021200
983تامين اجتماعي70بالک - فنول - -1391/03/06960
983تامين اجتماعي70بالک - فنول - -1389/11/11872