دوشنبه 3 آبان 1395    |    Monday, October 24, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
942تامين اجتماعي70بالک - پارا آمينو بنزوئيک اسيد ( پابا ) - -1391/11/021200
942تامين اجتماعي70بالک - پارا آمينو بنزوئيک اسيد ( پابا ) - -1391/03/03720
942تامين اجتماعي70بالک - پارا آمينو بنزوئيک اسيد ( پابا ) - -1389/11/11484