چهارشنبه 17 آذر 1395    |    Wednesday, December 7, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
853تامين اجتماعي70بالک - مينرال اويل پارافين - -1391/11/0391
853تامين اجتماعي70بالک - مينرال اويل پارافين - -1391/03/0670
853تامين اجتماعي70بالک - مينرال اويل پارافين - -1388/01/2579