سه شنبه 4 آبان 1395    |    Tuesday, October 25, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
806تامين اجتماعي70بالک - منتول - -1391/11/021800
806تامين اجتماعي70بالک - منتول - -1391/03/061200
806تامين اجتماعي70بالک - منتول - -1389/11/17960