پنجشنبه 30 دي 1395    |    Thursday, January 19, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
806تامين اجتماعي70بالک - منتول - -1391/11/021800
806تامين اجتماعي70بالک - منتول - -1391/03/061200
806تامين اجتماعي70بالک - منتول - -1389/11/17960