شنبه 7 اسفند 1395    |    Friday, February 24, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
806تامين اجتماعي70بالک - منتول - -1391/11/021800
806تامين اجتماعي70بالک - منتول - -1391/03/061200
806تامين اجتماعي70بالک - منتول - -1389/11/17960