دوشنبه 15 آذر 1395    |    Monday, December 5, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
729تامين اجتماعي70بالک - اسيد لاکتيک - -1391/11/02600
729تامين اجتماعي70بالک - اسيد لاکتيک - -1391/03/03420
729تامين اجتماعي70بالک - اسيد لاکتيک - -1389/11/11303