چهارشنبه 4 اسفند 1395    |    Wednesday, February 22, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
729تامين اجتماعي70بالک - اسيد لاکتيک - -1391/11/02600
729تامين اجتماعي70بالک - اسيد لاکتيک - -1391/03/03420
729تامين اجتماعي70بالک - اسيد لاکتيک - -1389/11/11303