يکشنبه 3 بهمن 1395    |    Sunday, January 22, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
724تامين اجتماعي70بالک - کتوکونازول - -1392/06/12500
724تامين اجتماعي70بالک - کتوکونازول - -1391/12/21366
724تامين اجتماعي70بالک - کتوکونازول - -1391/06/29316
724تامين اجتماعي70بالک - کتوکونازول - -1390/06/07230