پنجشنبه 18 آذر 1395    |    Thursday, December 8, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
715تامين اجتماعي0بالک - ايزوپزوپيل الکل - -1395/05/31230
715تامين اجتماعي70بالک - ايزوپزوپيل الکل - -1391/11/02192
715تامين اجتماعي70بالک - ايزوپزوپيل الکل - -1391/03/0385
715تامين اجتماعي70بالک - ايزوپزوپيل الکل - -1385/12/2650