سه شنبه 3 اسفند 1395    |    Tuesday, February 21, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
715تامين اجتماعي70بالک - ايزوپزوپيل الکل - -1391/11/02192
715تامين اجتماعي70بالک - ايزوپزوپيل الکل - -1391/03/0385
715تامين اجتماعي70بالک - ايزوپزوپيل الکل - -1385/12/2650