يکشنبه 2 آبان 1395    |    Saturday, October 22, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
695تامين اجتماعي70بالک - يد - -1391/11/024800
695تامين اجتماعي70بالک - يد - -1391/03/063000
695تامين اجتماعي70بالک - يد - -1389/11/112420