پنجشنبه 30 دي 1395    |    Thursday, January 19, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
695تامين اجتماعي70بالک - يد - -1391/11/024800
695تامين اجتماعي70بالک - يد - -1391/03/063000
695تامين اجتماعي70بالک - يد - -1389/11/112420